טיול בעמק

 סוף הקיץ

 מופשט 95

 כשאור דולק בחלונך